Opšti uslovi

Na osnovu odredbe člana 152. stav 1. pod z) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13, 100/17, 82/19 i 17/2023) i odredbe člana 13. stav 1. pod 11. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću OPU 1344/2023 od 29. juna 2023. godine, notar Ognjen Bogdanić, Aleksandar Lončar, direktor društva Bazzar d.o.o., dana 13. septembra 2023. godine donosi:

OPŠTE USLOVE KUPOVINE I KORIŠTENJA USLUGA društva Bazzar d.o.o.

OSNOVNE ODREDBE

Ovim Opštim uslovima kupovine i korištenja usluga društva Bazzar d.o.o. („Opšti uslovi“) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima Bazzar d.o.o. („Bazzar“) pruža usluge Internet prodaje, kao prodaje na daljinu, korisniku usluge i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza Bazzar-a i korisnika usluga („Korisnik“).

Bazzar vrši elektronsku trgovinu kao prodaju u skladu sa odredbom člana 37. stav 1. pod 3) i člana 61. Zakona o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 105/19).

Opšti uslovi su obavezujući za Bazzar i sve Korisnike i primjenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom Bazzar i Korisnik ne ugovore drugačije.

Opšti uslovi primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem https://bazzar.ba, a ne i kada je kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao na primjer: neposredno od proizvođača, dobavljača ili sl.).

Korisnik je dužan pažljivo pročitati Opšte prije kupovine na web stranici https://bazzar.ba. Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik izjavljuje da je upoznat i saglasan s Opštim uslovima te da prihvata pravila i uslove navedene u njima. Ukoliko Korisnik nije saglasan s Opštim uslovima, molimo da ne koristi ove stranice.

Web stranica https://bazzar.ba u vlasništvu je društva Bazzar d.o.o.

ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Korisnik usluga Bazzar platforme može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.

Korisnikom usluga Bazzar se postaje samim pristupom Internet servisu odnosno korišćenjem usluga Bazzar, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primjenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog lica (korisnika).


Za korišćenje usluga Korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje tih usluga za čije je korištenje zainteresovan. Bazzar lične podatke prikuplja i koristi isključivo u skladu sa Politikom privatnosti.


Korisnik može postati Registrovani Korisnik, tako što će podnijeti zahtjev za zasnivanje korisničkog odnosa. Zahtjev se podnosi pisanim putem u elektronskom obliku od strane Korisnika ili lica koje on ovlasti, putem formulara na Internet servisu Bazzar-a.


Registrovani Korisnik se predstavlja Bazzar Internet servisu svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte.


Registrovani Korisnik se obavezuje da u slučaju promjene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavijesti Bazzar.


Potvrdom zahtjeva za zasnivanje korisničkog odnosa Korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobnog lica mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, dok lica sa ograničenom poslovnom sposobnošću mogu sklopiti ugovor samo uz saglasnost njihovog zakonskog zastupnika.

POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenjem ugovora koji stupa na snagu momentom davanja saglasnosti na odredbe ovih Opštih uslova. Saglasnost se daje konkludentnom radnjom – pristupanjem Internet servisu, odnosno web stranici bazzar.ba.

Korisnički odnos između Korisnika i Bazzar-a se zaključuje na neodređeno vrijeme.

NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Pravo na korišćenje usluga Bazzar koje Korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima ne može se prenijeti na treće lice.

CIJENE USLUGA

U skladu sa zakonom, sve navedene cijene su sa uračunatim pripadajućim PDV-om i izražene u konvertibilnim markama. Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se

naplaćuju dodatno.

Bazzar samostalno utvrđuje cijene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom. Bazzar zadržava pravo na izmjenu cijena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga, o čemu putem Internet servisa obavještava Korisnika.

Bazzar može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uslovima svim Korisnicima ili samo jasno određenoj grupi korisnika. Uslovi posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i slično detaljno će biti opisani na stranici proizvoda. Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji, Bazzar ne može primati narudžbe po uslovima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok.

Cijene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su Korisniku u svakom trenutku putem Internet servisa Bazzar.

Bazzar zadržava pravo da, obzirom na tehnička ograničenja koja se odnose na mjerenje stanja zaliha u realnom vremenu, prilikom Internet prodaje prikaže i cijenu artikla koji se u momentu prikazivanja ne nalaze na zalihama. U navedenom smislu, Bazzar ne garantuje za stanje zaliha u svakom momentu.

PLAĆANJA


Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za korišćenje usluga Bazzar i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i drugo), kao i informacije o načinu i roku plaćanja, izjavu reklamacije i obavještenje o mogućnosti jednostranog raskida, u skladu sa Zakonom.


Račune za pružene usluge Bazzar dostavlja:

 • Korisniku putem pošte, na adresu korisnika, uz prijem narudžbine;
 • Registrovanom Korisniku putem elektronske pošte, na registrovanu adresu Korisnika, nakon prijema narudžbine, u toku trajanja korisničkog odnosa.

Načini plaćanja

Bazzar omogućava kupovinu odabranih proizvoda plaćanjem direktno putem interneta ili prilikom preuzimanja:

 1. Gotovinom po prijemu pošiljke

Opcija plaćanja prilikom preuzimanja (“pouzećem”) omogućava da iznos narudžbe Korisnik plaća prilikom same isporuke na navedenoj adresi. U slučaju da Korisnik nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definisanoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

 1. Kreditnim i debitnim karticama

Plaćanje na ovaj način može se ostvariti jedino putem Visa, Mastercard, Maestro, Diners, Visa Premium, American Express karticama. Obročno plaćanje do 12 rata bez kamata moguće je isključivo uz korištenje sljedećih kartica: MasterCard ili Visa karticama, Diners ili Visa Premium kreditnim karticama. Minimalni iznos narudžbe za obročno plaćanje je 100 KM. Online plaćanje se vrši putem sistema WSPay. Više o sigurnosti online kupovine možete pronaći na linku: Sigurnost online plaćanja.

 1. Virmanski ili internet bankarstvom

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte ili slično. Po zaprimljenoj uplati, obraditi ćemo vašu ponudu za kupovinom (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan).

 1. PayPal

Online plaćanje za korisnike PayPal-a. Ako odaberete plaćanje putem sistema PayPal, Bazzar vas preusmjerava na PayPal sistem. Više o PayPal-u možete pronaći na linku https://www.paypal.com/ba/home.

Dostava

Kupljeni proizvodi dostavljaju se kurirskom službom. Prilikom slanja narudžbe, Korisnik bira jednu od dostupnih kurirskih službi. Neki prodavači nude besplatnu dostavu na određeni iznos narudžbe. Cijena dostave zavisi od izbora kurirske službe te od ukupne težine proizvoda. U sve cijene već je uključen PDV.

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 15 dana bez navođenja razloga.

Da bi Korisnik ostvario pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Bazzar o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom, telefaksom ili elektronskom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektronske pošte. Moguće je koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Preuzmite obrazac

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na Bazzar web stranici Korisnik može elektronski ispuniti i poslati. Potvrdu o prijemu obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Bazzar je dužan dostaviti, bez odgađanja, elektronskom poštom.

Rok za jednostrani raskid u skladu sa odredbom člana 47 Zakona o zaštiti potrošača u BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015) iznosi 15 dana, a započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Korisnik naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika, a koja nije prevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovna isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora započinje teći od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi određenoj od strane Korisnika, a koja nije prevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe.

Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, povrat novca koji je Bazzar primio izvršiće se bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog obavještenja o jednostranom raskidu ugovora. Povrat uključuje i troškove dostave, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, koja nije najjeftinija standardna isporuka iz ponude. Povrat novca izvršiće se na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu, odnosno na bankovni račun ukoliko je izvršena uplata prilikom preuzimanja. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Korisnik obavezuje da u navedenom slučaju dostavi Bazzaru podatke о bankovnom računu na koji želi da bude izvršen povrat novca.

Povrat novca Bazzar može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon dostavljanja dokaza da je Korisnik poslao robu nazad.

Korisnik mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od kada je obavijestio Bazzar o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Korisnik izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje ili preda robu Bazzaru, odnosno osobi ovlaštenoj za primanje robe. Troškove povrata robe snosi Korisnik u skladu sa odredbom člana 47. stav 1 Zakona o zaštiti potrošača u BiH.

Odgovornost korisnika za umanjenje vrijednosti robe

Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost robe koja nastane kao posljedica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišteni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako je:

 • predmet ugovora roba ili usluga čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu koje su izvan uticaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača/korisnika na jednostrani raskid ugovora,
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača/korisnika ili koja je jasno prilagođena potrošaču/korisniku,
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok upotrebe,
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave ne može vratiti,
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako cijena zavisi od promjena na tržištu koje su izvan uticaja trgovca,
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 • predmet ugovora isporuka novina, periodične štampe ili magazina, s izuzetkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije,
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Reklamacije

Korisnik ima pravo podnijeti pisanu reklamaciju, i to u poslovnim prostorijama Bazzar-a, putem pošte ili elektronske pošte. Bazzar je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi prijem reklamacije koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. Bazzar će na zaprimljene reklamacije odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

Nakon što prodavač potvrdi prijem proizvoda, koji je predmet reklamacije, kao i utvrdi nedostatak/oštećenje na istom Bazzar izdaje nalog za povrat novčanih sredstava prema kupcu ili potvrđuje isporuku ispravnog proizvoda.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Korisnik i Bazzar su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Korisnik i Bazzar su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da riješe mirnim putem.

Ukoliko u tome ne uspiju, nadležan će biti stvarno nadležni sud u Banjoj Luci, odnosno u mjestu prebivališta, odnosno boravišta Korisnika u Bosni i Hercegovini uz primjenu prava Bosne i Hercegovine.

Odgovornost za materijalne nedostatke

U skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima (članovi 478-507) Bazzar odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prelaza rizika na Korisnika kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na Korisnika ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Korisnik je dužan primljenu robu/proizvod na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti Bazzar u roku od 8 dana.

Upotreba i zaštita ličnih podataka

Bazzar lične podatke Korisnika prikuplja i koristi isključivo u skladu sa Politikom privatnosti.Politika privatnosti određuje upotrebu informacija koje će Bazzar zaprimiti od Korisnika kada posjeti Bazzar internet stranice, registruje se i izvrši kupovinu ili podatke koje će Korisnik podijeliti sa Bazzar korisničkom službom ukoliko nas kontaktirate telefonski.

Kao Registrovani Korisnik Bazzar-a Korisnik dobija vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). Bazzar savjetuje Korisnika da nikome ne otkriva podatke o Korisničkom računu. Korisnik je isključivo odgovoran za održavanje tajnosti i sigurnosti Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Korisničkog računa. O svakoj zloupotrebi Korisničkog računa, Korisnik je dužan da bez odgađanja obavijesti Bazzar. Bazzar ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa. Bazzar Politika privatnosti sastavni je dio Opštih uslova poslovanja.

Zaštita autorskih prava i druga prava intelektualnog vlasništva

Bazzar d.o.o. ima isključivo autorsko pravo na Bazzar Internet servisu i na svim pojedinačnim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dijela ili Internet servisa u cjelini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Bazzar-a kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Bazzar-a i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj mjeri.

Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Bazzar je ovlašten iz dalje upotrebe stranica isključiti onog Korisnika koji na bilo koji način krši Opšte uslove, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://bazzar.ba ili postupa protivno obaveznim propisima, a posebno: kopira sadržaj objavljen na https://bazzar.ba te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja, lobira ili utiče na oglašivače-prodavače sa https://bazzar.ba da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih osoba. Bazzar, uz isključenje takvog Korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. Bazzar će u navedenim slučajevima preduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

Isključenje odgovornosti

Bazzar ne odgovara:

 • za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora,
 • za dostupnost i funkcionisanje stranice https://bazzar.ba u svakom trenutku,
 • za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prenosa informacija na Internetu,
 • za zakonitost korištaenja stranice https://bazzar.ba od strane trećih osoba,
 • za eventualne greške u prezentaciji sadržaja na https://bazzar.ba koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva,
 • Korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu direktno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa https://bazzar.ba, odnosno zbog informacija na ovim stranicama,
 • za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge zbog grešaka tehničke ili ljudske prirode,
 • za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje https://bazzar.ba može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://bazzar.ba niti podrške takvim stranicama od strane Bazzar-a.

Povoljnije pravo

Ukoliko bi bilo koje pitanje regulisano ovim Opštim uslovima bilo za potrošača povoljnije uređeno zakonom ili drugim primjenjivim propisom, primijeniće se takva povoljnija odredba.

IZMJENE OPŠTIH USLOVA

Bazzar d.o.o. zadržava pravo da vrši izmjene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmijenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Bazzar se obavezuje da Korisnika na pogodan način obavijesti o izmjenama ovih Opštih uslova, osam dana prije stupanja izmjena na snagu.

Korisnici su dužni pri registraciji pročitati i usaglasiti se s Opštim uslovima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene. Bazzar d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Korisnika da to učini.

VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom donošenja i primenjivaće se od 01. novembra 2023. godine.

Kontakt

Bazzar d.o.o.

Nikole Pašića 16, Banja Luka

Matični broj: 11242006

JIB: 4405109150007

E-mail: [email protected]